Privacy Policy Vogels Autobedrijf B.V.

Vogels Autobedrijf BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Vogels Autobedrijf B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vogels Autobedrijf B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op de nemen kan dit. Ons telefoonnummer: 0492-361472 of per email: info@vogelsautobedrijf.nl, of op het adres: Komweg 41, 5421 LA Gemert.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vogels Autobedrijf B.V. of die van een derde partij, verderop in deze privacy policy staat gespecificeerd welke derde partijen hieronder vallen en om welke reden, zie sectie ‘verstrekking aan derden’. U heeft dan uw ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor één of meerdere doelen. Die toestemming kunt u altijd weer intrekken, maar niet met terugwerkende kracht.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vogels Autobedrijf B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Aanvragen en uitbrengen offerte Uitvoeren taxatie
 • Uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten, zoals aankoop, verkoop, reparatie, lease en verhuur van auto’s
 • Maken van een proefrit Gebruik van een leenauto
 • Bemiddelen t.b.v. financiering/verzekering
 • Onderhouden contact
 • Verrichten administratieve en financiële handelingen
 • Nakomen wettelijke verplichtingen, zoals accountantscontrole, belastingcontrole en uitvoeren van audits
 • Toekennen en beheer van uw account
 • Zo efficiënt mogelijk maken en verbeteren van onze dienstverlening (technisch)
 • De beveiliging van onze website, onze producten en dienstverlening en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan
 • Ter verbetering van onze website
 • Direct marketing
 • Versturen nieuwsbrief, uitnodiging tot apk en of andere auto gerelateerd nieuws via Care Mail
 • Commerciële mailingen naar klanten en prospecten

Waarom mogen we deze persoonsgegevens verwerken volgens de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

 • Als degene op wie de gegevens betrekking hebben – de betrokkene- heeft u Vogels Autobedrijf BV uw ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor één of meerdere doelen. Die toestemming heeft u dan expliciet gegeven en kunt u altijd weer intrekken. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor de toezending van onze nieuwsbrief/mail via Caremail is een voorbeeld van deze grondslag; u heeft ons hiervoor toestemming verleend en kunt deze ook weer ongedaan maken. Toestemming kunt u dus altijd intrekken, maar natuurlijk niet met terugwerkende kracht.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, waarbij u als betrokkene partij bent, of in de fase daarvoor om tot de overeenkomst te komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het proces van een offerte tot en met de aflevering van de auto en de garantie die u heeft op uw auto.
 • De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Vogels Autobedrijf BV als verantwoordelijke. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om accountantscontrole, belastingcontrole, uitvoeren van audits.
 • Wij kunnen ook een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van persoonsgegevens. Voorwaarde is dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen. U kunt hierbij denken aan: het beschermen van onze financiële belangen, het verwerken van gegevens (inlognamen/wachtwoorden) ten behoeve van de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen, het voorkomen van fraude, (direct) marketing.
 • Het gebruiken van uw gegevens kan noodzakelijk zijn om vitale belangen van u of iemand anders te beschermen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een landelijke terugroepactie met betrekking tot uw auto.

Persoonsgegevens: 

Voor deze doelstellingen kunnen we verschillende persoonsgegevens van u verwerken, afhankelijk van de relatie die Vogels Autobedrijf B.V. met u onderhoudt:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres, geslacht
 • Informatie over uw auto, technisch, financieel, commercieel, zoals apk, km stand en kenteken
 • Bedrijf en functie, K.vK gegevens in geval van zakelijke klant
 • IBAN, financiële gegevens, betaalgegevens, geboortedatum en – plaats, rijbewijsnummer indien nodig, bijvoorbeeld bij proefritten, op naam zetten van uw auto
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
 • Informatie over uw auto, technisch, financieel, commercieel, APK, km-stand en kenteken.
 • Inloginformatie via Caremail
 • Inhoud van communicatie

Uw persoonsgegevens worden door Vogels Autobedrijf B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen en verwerking gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden/ doelstellingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor; het verzorgen van de (financiële) administratie,(o.a. voor autoverzekeringen, financial lease) verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, verzorgen van de internetomgeving, Ook uw werkgever, uw leasemaatschappij of de importeur van het automerk dat u rijdt, als partij die rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst die met Vogels Autobedrijf B.V. is gesloten, kan als partij gezien worden om uw persoonsgegevens te delen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de E.U. Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met u gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Linkedin of Facebook. Deze partijen zijn ËU-VS Privacy Shield”gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Vogels Autobedrijf BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Communicatie:

Als u ons een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Bewaartermijnen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doelen te bereiken. Zodra uw relatie met Vogels Autobedrijf BV eindigt, worden uw persoonsgegevens vernietigd. Het kan ook zo zijn dat een langere bewaartermijn verplicht of toegestaan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die volgens de fiscale wetgeving langer moeten worden bewaard, meestal zeven jaren.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op verzet, informatie, inzage, rectificatie, correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Bijvoorbeeld met het verwerken van gegevens via onze persoonlijke klantensite, onderdeel van CareMail, voor klanten van Vogels Autobedrijf B.V. en te benaderen via: https://Vogels.mijnklantensite.nl

Uw gegevens inzien/ verwijderen/aanpassen?

Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Wilt u deze inzien, of wilt u dat wij uw gegevens aanpassen of uit ons bestand verwijderen? Stuur dan s.v.p. een email naar info@vogelsautobedrijf.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 0492-361472. Of schriftelijk via ons adres: Vogels Autobedrijf B.V. Komweg 41, 5421 LA Gemert.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief , Caremail: 

De persoonlijke klantensite van Vogels Autobedrijf B.V. , onderdeel van CareMail, is voor klanten van Vogels Autobedrijf B.V. Deze persoonlijke site is bedoeld om u, als klant, volledig op de hoogte te houden van nuttige en praktische zaken rondom uw eigen auto. Voor de link https://Vogels.mijnklantensite.nl heeft u een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord ontvangen. Het is belangrijk dat u daar zorgvuldig mee om gaat en niet verstrekt aan derden. Als u een persoonlijk account heeft dan ontvangt u bericht van ons via brief of e-mail.

Via deze persoonlijke klantensite kunt u ons laten weten op welke manier u wel/niet informatie wenst te ontvangen van Vogels Autobedrijf B.V. De profielen en diverse communicatiemiddelen staan standaard op benaderbaar aangevinkt. Indien u geen informatie wenst te ontvangen kunt u dit wijzigen via https://Vogels.mijnklantensite.nl Onderaan mailingen vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Recht op vergetelheid: 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de mogelijkheid het recht op vergetelheid toe te passen. Dit recht houdt in dat u als klant in bepaalde gevallen kan verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt dit aanpassen in https:// Vogels.mijnklantensite.nl of een schriftelijk verzoek sturen naar ons adres; Komweg 41, 5421 LA Gemert.

Website: www.vogelsautobedrijf.nl

Vogels Autobedrijf B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Met betrekking tot uw bezoekgedrag leggen wij informatie vast, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en duur van het bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om fouten te analyseren en onze online dienstverlening te verbeteren, maar ook voor de bestrijding van c.q. controle op fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van accounts.

Hyperlinks van derden: Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die websites en Vogels Autobedrijf B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om het privacy beleid van alle websites die u bezoekt, te raadplegen.

Wijzigingen:

Deze Privacy- en cookieverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook om deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig na te lezen.

Cookies:

Vogels Autobedrijf B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Autobedrijf Vogels BV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback?

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Indien u vragen over dit privacy beleid heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen:

Vogels Autobedrijf BV

Komweg 41

5421 LA GEMERT

0492-361472

info@vogelsautobedrijf.nl